Sluiten

Algemene voorwaarden

 1. Onze site en onze nieuwsbrief bevat inhoud over alcoholhoudende producten. Wij inspireren en informeren onze bezoekers en abonnees over kwaliteitsbier in al zijn facetten. Het is geenszins onze bedoeling om onverantwoord en overmatig alcoholgebruik te stimuleren en te promoten. De inhoud is louter bedoeld om mensen die de legale leeftijd (in het land waar u zich bevindt) hebben om alcohol te consumeren te laten genieten van bier en lekker eten. Met het aanvaarden van de voorwaarden geef je aan hiermee akkoord te gaan.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen, overeenkomsten van, met en door BAPAS. Afwijkingen kunnen alleen mits voorafgaand schriftelijk akkoord van BAPAS. De algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Alle belastingen, taksen en/of heffingen, van welke aard ook, zijn integraal voor rekening van de klant. Zij zijn nooit in de prijs of de offerte inbegrepen en worden apart in rekening gebracht
 4. De klant kan via de website een optie nemen voor een plaats in één van de beschikbare lessen en training sessies. BAPAS bezorgt u via e-mail een uitnodiging tot betaling indien dit van toepassing. De inschrijving voor de sessie is slechts definitief na ontvangst door BAPAS van het volledige inschrijvingsgeld. BAPAS bezorgt u via e-mail een bevestiging van betaling.
 5. De betaling van het volledige inschrijvingsgeld dient te gebeuren volgens de modaliteiten vermeld in de uitnodiging tot betaling en dit binnen 15 dagen na verzending van voormelde uitnodiging, maar uiterlijk op datum van de afsluiting van de toepasselijke inschrijvingsperiode.
 6. Annulatie van de inschrijving is enkel schriftelijk (per email, per fax of per brief) mogelijk tot 7 dagen voor de startdatum van de sessie. Nadien is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Het is toegelaten een ingeschreven deelnemer door een andere persoon te vervangen.
 7. Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt BAPAS van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat de klant aanspraak kan maken op een schadevergoeding. In het geval BAPAS afhankelijk is van leveringen van derden, is deze bepaling eveneens van toepassing in geval van overmacht of toeval in hoofde van deze leveranciers waardoor de levering vertraging zou oplopen. Worden onder andere, zonder daartoe te zijn beperkt, als gevallen van overmacht beschouwd: ongevallen, brand, materieelbreuk, uitzonderlijke verkeershinder, uitzonderlijke klimatologische en weersomstandigheden, stakingen, import- of exportbeperkingen of andere maatregelen van de overheid, ...
 8. Daarenboven kan BAPAS slechts verantwoordelijk worden gesteld voor zover de klant bewijst dat BAPAS een zware fout of zware nalatigheid heeft begaan, of in geval van opzet. De aansprakelijkheid van BAPAS is beperkt tot het herstellen van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade die de klant heeft geleden, dus met uitsluiting van alle indirecte, immateriële of lichamelijke schade zoals, maar niet beperkt tot, gederfde inkomsten en winsten, verlies van klanten, verlies van contracten, supplementaire kosten. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van BAPAS beperkt tot het bedrag van de prijs van de overeenkomst.
 9. Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant zijn de betaalde inschrijvingsgelden in ieder geval definitief verworven ten titel van schadevergoeding voor de schade geleden door BAPAS.
 10. Indien aan de klant het gebruiksrecht wordt toegekend op de merknaam en het logo ("het merk") BAPAS, verleent BAPAS een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht aan de klant om het merk te gebruiken in de locatie en voor de termijn zoals vermeld op de factuur. De klant mag er geen oneigenlijk gebruik of misbruik van maken. Misbruik of oneigenlijk gebruik door de klant wordt vastgesteld naar oordeel van BAPAS. Onder misbruik of oneigenlijk gebruik wordt onder meer elke handeling begrepen die rechtstreeks of onrechtstreeks negatieve gevolgen heeft voor BAPAS of het merk, het imago of de reputatie van BAPAS schaadt. BAPAS kan het gebruik van het merk controleren en de klant zal steeds volledig meewerken aan een onderzoek door BAPAS of door een derde namens BAPAS en zal toegang verlenen tot zijn kantoor en bedrijfsruimten, boeken en bescheiden (al dan niet digitaal) en toestaan dat daarvan kopieën worden gemaakt.
 11. Elke factuur voor prestaties door BAPAS, met inbegrip van deze die uitsluitend betrekking heeft op de vergoeding voor het gebruiksrecht op het merk BAPAS, is betaalbaar op de zetel van BAPAS binnen uiterlijk 15 dagen na factuurdatum. De factuur is aanvaard wanneer zij niet binnen de 8 dagen na factuurdatum bij aangetekend schrijven gemotiveerd wordt geprotesteerd. De niet gehele betaling van een factuur op de vervaldag maakt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, moratoire interesten gelijk aan 1% per maand en een bijkomende forfaitaire schadevergoeding van 10% van de hoofdsom met een minimum van 125 EUR, verschuldigd.
 12. Indien de klant in ontbinding of failliet zou gaan, in kennelijk onvermogen zou verkeren alsook één van haar verplichtingen niet zou nakomen of de overeenkomst anderszins zou overtreden, behoudt BAPAS zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, te ontbinden voor het geheel of een gedeelte. De klant zal per aangetekend schrijven in kennis worden gesteld. Wanneer BAPAS hierdoor schade lijdt, zal de klant deze dienen te vergoeden. In geval van ontbinding is minimaal de schadevergoeding verschuldigd zoals bepaald in artikel 8, onverminderd het recht voor BAPAS om vergoeding voor de volledige schade te eisen, indien deze hoger zou zijn.
 13. Het Belgisch recht is van toepassing. In geval van geschillen zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd of een andere bevoegde rechtbank, naar de keuze van BAPAS.